top of page

SCHOLARSHIP

 
Layon ng HIHO Scholarship Programs na mabigyan ng pagkakataon ang batang Pilipino mula sa ibang paaralan na makapag-aral sa HiHo sapamamagitan ng subsidized na paaral. Maaaring makatanggap ang mag-aaral ng 30%, 50% o 100% scholarship mula tuition fees. Ibinibigay ito sa mga batang aplikante na mayroong mabuting kaugalian at nakapagpakita ng magandang grado o katumbas na kuwalipikasyong pang-akademiko sa kanilang paaralang pinanggalingan.

 

HiHo would like to give the Filipino child an opportunity to finish his elementary education through subsidizing 30%, 50% or 100% of his/her tuition fees. The financial aid is given to all student-applicants who could provide proof of good moral and academic standing from the school from which he/she came from.

1

2

3

Please follow the regular admissions procedure before you apply for any scholarship grants. Please go here: Admissions.

Once you have accomplished the admissions procedure, you may now fill out the Scholarship Application Form here.

You will be contacted for the approval or disapproval of the scholarship grant as soon as the school completes its assessment, research, and interviews.

Download the complete Scholarship Grant Terms here.

///////////////////////////////////////////////////

bottom of page